به تارنمای موسسه مطالعات ملی خوش آمدید

همکاران ماهنامه

همکاران ماهنامه *نامه هویت*

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:   مرکز تحقیقات هویت و تمدن آوا

سردبیر: دکتر شقایق حیدری

مشاوران علمی:

دکتر کاوه امیرخانی- دکتر حبیب الله فاضلی- دکتر علی کریمی - دکتر مجتبی مقصودی - دکتر داود میرمحمدی - دکتر علی اشرف نظری

گروه اجرایی: فاطمه تکلو- محمد خان بیکی

طراح گرافیک: محمود قره داغلی

امور مشترکین: فاطمه تکلو